lg v20 updated to nougat fi

lg v20 updated to nougat fi